محور های همایش بحران های محیط زیستی حاشیه نشینی

محورهای همایش؛

تغييرات اقليمی و گرمايش جهاني
• اثرات حاشیه نشینی بر افزایش گازهاي گلخانه اي
• اثرات حاشیه نشینی بر افزایش عوامل موثر در تخريب لايه ازون
• بررسي خسارت هاي تغيير اقليم در مناطق شهری و حاشیه نشینی
• کاهش آب های سطحی و زیرزمینی در مناطق شهری و حاشیه نشینی
• فرونشست  دشت ها  در مناطق شهری و حاشیه نشینی

كاربرد علوم و فناوری ها نوين محيط زيستی در مناطق حاشیه نشین

• نانوفناوری و محيط زيست
• زیست فناوری و محيط زيست
• فناوری ارتباطات و محیط زیست
• كاربرد سنجش از دور و ژئوانفورماتيك و محیط زیست
• روش ها و مدل سازي در محيط زيست
• اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست
• کابرد مكانيسم هاي توسعه پاك (CDM) در محيط زيست

 الگوهاي توسعه پايدار و محيط زيست شهري در مناطق حاشیه نشین

• شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
• طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
• حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
• مديريت محيط زيست شهري و منطقه اي

ارزش گذاري اقتصادي زيست محيطي در مناطق حاشیه نشین

• ارزشگذاري اقتصادي تالاب های مناطق حاشیه نشین
• ارزشگذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت
• حسابداری محیط زیستی پروژه ها و طرح هاي كلان مناطق حاشیه نشین

ارزيابي و آمايش سرزمين در مناطق حاشیه نشین

• ارزيابي هاي زيست محيطي
• ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
• ارزيابي ريسك محیط زیستی
• مدل هاي آمايش سرزمين
• اثرات محیط زیستی پروژه ها و طرح هاي كلان
• توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها

پسماندها و بازيافت در مناطق حاشیه نشین

• مديريت پسماندها
• مديريت مواد زائد خطرناك
• بازيافت مواد زائد
• بازيافت مواد زائد خطرناک

آلودگي هاي محيط زيستی در مناطق حاشیه نشین

• آلودگي هاي اكوسيستم هاي آبي
• آلودگي هاي هوا
• آلودگي هاي خاك
• آلودگي هاي صوتي و امواج
• آلودگي هاي صنعتي

حقوق محيط زيست در مناطق حاشیه نشین

• قوانين و مقررات ملي و بين المللي زيست محيطي
• چالش هاي منطقه اي و بين المللي زيست محيطي
• جرائم زيست محيطي
• حقوق محیط زیستی در مناطق شهری و حاشیه نشینی